ผลงานความสำเร็จ

รางวัลที่ได้รับในปี 2562

Aces Award

บริษัทฯ สีเขียว อันดับหนึ่งในเอเชีย จาก ACES

Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) องค์กรผู้ซึ่งยกย่องกลุ่มบริษัทฯ และบุคลากรในเอเชีย โดยเล็งเห็นถึงกิจกรรมความสำเร็จ ใน 2 หัวข้อหลัก ได้แก่ ด้านความเป็นผู้นำ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม.

รางวัลนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันอันสำคัญ ให้กับแคมเปญการปกป้องสิ่งแวดล้อมและต่อชุมชนที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง.

 

รางวัลยอดเยี่ยม จากองค์กรความตกลงความร่วมมือด้านบรรจุภัณฑ์ ประเทศสิงคโปร์ (SPA)

กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้รับรางวัลจาก Singapore Packaging Agreement (SPA) ประเทศสิงคโปร์ สำหรับความพยายามในการลด การนำกลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิลขยะจากบรรจุภัณฑ์ บริษัทฯ ได้รับรางวัล Merit Award เนื่องจากความสำเร็จในการลดปริมาณวัสดุที่ใช้สำหรับขบวนการขนส่ง.

SPA Merit Award